प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२५ - एप्रिल - २०१९

पोलीस स्टेशन सदर, नागपूर शहर येथे अप क्र. 183/2019 कलम 7 लाचलुचपत प्रतिबंध (संषोधन) अधिनियम 2018 अन्वये गुन्हा नोंद.

२५ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि क्र १५८/२०१९ पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली अमरावती शहर

२४ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि क्र १०१/२०१९ पोलीस ठाणे तळेगाव अमरावती ग्रामीण

२४ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि नं ४७७/२०१९ फौजदार चावडी पोस्टे जिल्हा सोलापूर

०४ - एप्रिल - २०१९

आजरा पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ६१/२०१९