प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 136/2019 फलटण शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

१६ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.135/2019 सोनई पोलीस ठाणे

११ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि. क्र.240/2019 संगमनेर शहर पोलीस ठाणे

१२ - एप्रिल - २०१९

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. १६/२०१९

१६ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि नं ७९/२०१९ पोलीस स्टेशन पिशोर औरंगाबाद ग्रामीण