प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - मे - २०१८

कागल पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ७४/२०१८

१८ - जानेवारी - २०१८

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ४२/२०१८

२९ - जून - २०१८

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ३६९/२०१८

२० - जुलै - २०१८

शाहूपुरी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ४०७/२०१८

११ - सप्टेंबर - २०१८

शिवाजीनगर पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ३२३/२०१८