प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०१ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि क्रं ०१३२/१९ पोलिस ठाणे राम नगर जिल्हा वर्धा

०१ - मार्च - २०१९

गुन्हा रजि नं २०८/२०१९ बार्शी पोस्टे जिल्हा सोलापूर

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन गुन्हा नोंद क्र ८/२०१९

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन कुही नागपूर ग्रामीण अप क्र ८५/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

२८ - फेब्रुवारी - २०१९

बाजापेठ पोलीस स्टेशन, गुन्हा नोंद क्र ३९/२०१९