प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२४ - मे - २०१९

शाहूवाडी पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - १९६/२०१९

२० - मे - २०१९

पोलीस स्टेशन मुकरमाबाद जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 86/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन 1988 अन्वये गुन्हा दाखल, कलम 120 बी भादवी

२४ - मे - २०१९

बाजारपेठ पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर गुन्हा नोंद क्र ११८/२०१९

२२ - मे - २०१९

पोस्टे भंडारा अप क्र ३६५ कलम ७ लाप्रका (संशोधन )सन २०१८

२१ - मे - २०१९

गुन्हा रजि क्र १९६/२०१९ पोलीस ठाणे परतवाडा अमरावती ग्रामीण