प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१७ - मार्च - २०२०

भूदरगड पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ४४/२०२०

१७ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन राजुरा जिल्हा चंद्रपूर अप क्र २१५/२०२०

१७ - मार्च - २०२०

वालिव पोलीस ठाणे, पालघर गुन्हा नोंद क्रमांक 275/2020

२५ - जानेवारी - २०२०

वाकड पोलीस स्टेशन पिंपरी चिंचवड, गुन्हा क्र. 67/2020

१६ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि क्र ६६/२०२० पोलीस स्टेशन मंगरूळ दस्तगीर अमरावती ग्रामीण