प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

गुन्हा रजि. क्र . १७/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १८/२०१८

गुन्हा रजि. क्र . १९/२०१८