प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१५ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि क्रमांक ०१२६/२०२० पोलीस स्टेशन उमरखेड जिल्हा यवतमाळ

०४ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन पातूर ,अकोला,अप नं १७३/२०२०,

०१ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन पातूर,अकोला, अप नं १६६/२०२०

२२ - मे - २०२०

अप नं १९८/२०२०,पोलीस स्टेशन खदान,अकोला

०४ - जून - २०२०

पोलीस स्टेशन नांदेड ग्रॅमिन जिल्हा नांदेड सी.आर न. 420/2020 क. 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988