सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१८

वर्षनिहाय सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती

२०१८

सापळा गुन्ह्यांचा तुलनात्मक तक्ता २०१८

२०१८

दाखल गुन्ह्यांची माहिती ( सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणे ) २०१८

२०१८

प्रलंबित मालमत्ता गोठविण्याची प्रकरणे

२०१८

मा. विशेष न्यायालयाने , शाबीत निकाल दिलेल्या गुन्ह्यांच्या टक्केवारीचा तक्ता सन २०१४ ते २०१८

२०१८

सन २०१८ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१७

सन २०१७ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१६

सन २०१६ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे