सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१९

सन २०१९ मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती.

२०१९

सापळा गुन्ह्यांचा तुलनात्मक तक्ता २०१९

२०१९

परिक्षेत्रनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हयांची अदयावत माहिती.

२०१९

सन २०१९ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे.

२०१९

सन २०१९ मधील दोषसिध्द गुन्हयांची माहिती.

२०१८

सन २०१८ मधील वर्षनिहाय सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती

२०१८

सन २०१८ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१९

सापळा प्रकरणांत ज्या आरोपींविरुद्ध कारवाई केली त्यापैकी अद्यापपर्यंत निलंबित न केलेले आरोपी लोकसेवकांची खातेनिहाय, वर्गनिहाय व परिक्षेत्रनिहाय माहिती