सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१८

अभियोगपूर्व मंजूरी व पुनर्विलोकनाकरीता शासन / सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेली विभागनिहाय प्रकरणे

२०१७

सन २०१७ मधील सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१७

सन २०१७ पर्यंत वर्षनिहाय सापळा , अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती

२०१७

सन २०१७ मध्ये दोषसिध्द झालेल्या आरोपीतांची विभागनिहाय, वर्गनिहाय व दंडाच्या रक्कमेची माहिती

२०१६

सन २०१६ मधील सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१६

सन २०१६ पर्यंत वर्षनिहाय सापळा , अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणांची माहिती

२०१६

सन २०१६ मध्ये दोषसिध्द झालेल्या आरोपीतांची विभागनिहाय, वर्गनिहाय व दंडाच्या रक्कमेची माहिती

२०१५

सन २०१५ मधील सापळा ,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे