सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१५

सन २०१५ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१४

सन २०१४ मधील सापळा,अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१८

मा. विशेष न्यायालयाने , शाबीत निकाल दिलेल्या गुन्ह्यांच्या टक्केवारीचा दिलेला तक्ता सन २०१४ ते २०१८

२०१८

दाखल गुन्ह्यांची माहिती ( सापळा ,असंपदा व अन्यभ्रष्टाचार प्रकरणे )

२०१८

सापळा गुन्ह्यांचा तुलनात्मक तक्ता ०५/०६/२०१८

२०१८

वर्षनिहाय सापळा ,असंपदा व अन्यभ्रष्टाचार प्रकरणाची माहिती दि. ०१/०१/२०१८ ते ०३/०६/२०१८

२०१८

सापळा गुन्ह्यांचा तुलनात्मक तक्ता ०३/०६/२०१८

२०१८

दाखल गुन्ह्यांची माहिती ( सापळा ,असंपदा व अन्यभ्रष्टाचार प्रकरणे )