सांख्यिकी

वर्ष निवडा*

२०१८

मा. विशेष न्यायालयाने , शाबीत निकाल दिलेल्या गुन्ह्यांच्या टक्केवारीचा दिलेला तक्ता सण २०१४ ते २०१८

२०१८

प्रलंबित मालमत्ता गोठवण्याची प्रकरणे

२०१८

सांख्यिकी२०१८

२०१८

सापळयांचा तुलनात्मक तक्ता वर्ष २०१७-२०१८

२०१८

दैनंदिन गुन्हयाचा रिपोर्ट

२०१८

सापळा,अपसंपदा व अन्यभ्रष्टाचार नोंद गुन्हे

२०१८

शासन/सक्षम यांच्याकडे मालमत्ता गोठविण्याच्या परवानगीसाठी प्रलंबित असलेले प्रस्ताव

२०१८

सापळा प्रकरणात कारवाई केलेल्या व अद्याप पर्यंत निलंबित न केलेल्या आरोपी लोकसेवकांची माहिती