निविदा

प्रकाशित दिनांक : २५ - मार्च - २०२१
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : ३० - मार्च - २०२१

१६ जी. बी. मायक्रो एस. डी. कार्ड करीता दरपत्रके (१०० नग )

प्रकाशित दिनांक : १८ - मार्च - २०२१
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : २६ - मार्च - २०२१

कोनिक मिनोल्टा (MODEL NO. BIZHUB 454E) या झेरॉक्स मशीनची देखभाल व दुरुस्ती करार करणेकरीता निविदा मागविणेबाबत.