निविदा

प्रकाशित दिनांक : १९ - ऑक्टोबर - २०१९
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : २६ - ऑक्टोबर - २०१९

सन २०१९-२०२० या कालावधीकरिता वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार करण्याकरिता ( Comprehensive व non Comprehensive) स्वरूपात निविदा मागविण्याबाबत .

प्रकाशित दिनांक : १९ - ऑक्टोबर - २०१९
जमा करण्याची शेवटची दिनांक : २३ - ऑक्टोबर - २०१९

विद्युत साहित्याची आवश्यकता आहे