कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

२०१७

रोजगार हमी योजना 2014, 2015, 2016, 2017

२०१६

रोजगार हमी योजना 2014, 2015, 2016, 2017

२०१५

रोजगार हमी योजना 2014, 2015, 2016, 2017

२०१४

रोजगार हमी योजना 2014, 2015, 2016, 2017

२०१७

घरकुल योजना 2014, 2015, 2016, 2017