कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

२०१४

बलात्कार पिडीत महीला मनोधौर्य योजना 2014, 2015

२०१५

आनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांचे वस्तीचा विकास योजना 2014, 2015

२०१४

आनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांचे वस्तीचा विकास योजना 2014, 2015

२०१५

ठक्कर बाबा आदीवासी वस्ती सुधार योजना 2014, 2015, 2016

२०१४

ठक्कर बाबा आदीवासी वस्ती सुधार योजना 2014, 2015, 2016