कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

शालेय पोषण आहार योजना 2014, 2015, 2016

पाणलोट विकास कार्यक्रम 2014, 2015

अपंग वित्त व विकास महामंडळ 2014, 2016

शेळीपालन योजना 2014, 2016

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 2014, 2015