कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

२०१५

पाणी पुरवठा नळ योजना 2014, 2015, 2016

२०१४

पाणी पुरवठा नळ योजना 2014, 2015, 2016

२०१६

ठिबक सिंचना योजना 2014, 2015, 2016

२०१५

ठिबक सिंचना योजना 2014, 2015, 2016

२०१४

ठिबक सिंचना योजना 2014, 2015, 2016