कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

पंतप्रधान ग्रामसडक योजना 2015

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2014, 2015

प्रकल्पग्रस्त पुर्नवसन योजना 2014, 2015

बलात्कार पिडीत महीला मनोधौर्य योजना 2014, 2015

आनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांचे वस्तीचा विकास योजना 2014, 2015