कल्याणकारी योजनेतील सापळे

योजना निवडा*
वर्ष निवडा*

२०१६

शेळीपालन योजना 2014, 2016

२०१४

शेळीपालन योजना 2014, 2016

२०१५

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 2014, 2015

२०१४

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 2014, 2015

२०१६

राष्ट्रीय पेयजल योजना 2014, 2015, 2016