परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*


सातारा घटक

Anti Corruption Bureau, City Survey No 524, Sardar Bazar, Opp Punaravsan Office Camp. Satara.


दूरध्वनी क्रमांक
०२१६२२३८१३९, १०६४

फॅक्स क्रमांक
ई-मेल
dyspacbsatara@mahapolice.gov.in

श्री. राजेश वसंत वाघमारे

पोलीस उप अधिक्षक


श्री. सचिन अंकुश राऊत

पोलीस निरीक्षक


श्री. विक्रम शिवाजीराव पवार

पोलीस निरीक्षक