प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३० - मे - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.५१६/२०२३ श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

०१ - जून - २०२३

शांतीनगर पोलिस स्टेशन ठाणे, गुन्हा नोंद क्रमांक ४०८ /२०२३

३१ - मे - २०२३

कवठेमहांकाळ पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गुरन २१४/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

३० - मे - २०२३

कोडोली पोलीस ठाणे, जिल्हा - कोल्हापूर गु. र. न. ८५/२०२३, दि. ३०/०५/२०२३

२५ - मे - २०२३

गुन्हा रजि क्र.२२३/२०२३ वडूज पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा