प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०१ - नोव्हेंबर - २०२२

गुन्हा नोंदवही क्र. 437/2022 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988, पोस्ट. नवा मोंढा, जिल्हा परभणी

१८ - ऑक्टोबर - २०२२

गुन्हे नोंदणी क्रमांक 494/2022 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988, पो स्टे गंगाखेड, जिल्हा परभणी

१० - ऑक्टोबर - २०२२

गुन्हे नोंदणी क्रमांक 240/2022 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988, पो.स्टे. पालम, जिल्हा परभणी

११ - ऑगस्ट - २०२२

गुन्हे नोंदणी क्रमांक ३२२/२०२२ कलम ७ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८, पो.स्टे. सेलू, जिल्हा परभणी

२७ - जुलै - २०२२

गुन्हा नोंदवही क्र. 332/2022 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988, पोस्ट. नवा मोंढा, जिल्हा परभणी