प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२९ - नोव्हेंबर - २०२३

कलंबोली पोलिस स्टेशन ठाणे, गुन्हा नोंद क्रमांक २८३/२०२३

२३ - नोव्हेंबर - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.९४३/२०२३ श्रीगोंदा पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

३१ - ऑक्टोबर - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.८९९/२०२३ संगमनेर शहर पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

१७ - ऑक्टोबर - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.४७४/२०२३ जामखेड पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

११ - ऑक्टोबर - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.९३७/२०२३ एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर