प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०३ - जानेवारी - २०२४

पोलीस ठाणे बदनापुर जि. जालना गुरनं.006/2024 क.7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम-1988

०९ - फेब्रुवारी - २०२४

कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे सांगली जिल्हा गु र नं ५७/२०२४ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ , ७ अ, १२ प्रमाणे

०५ - फेब्रुवारी - २०२४

गुन्हा रजि क्र.५०/२०२४ वडूज पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

०५ - फेब्रुवारी - २०२४

गुन्हा रजि क्र.४९/२०२४ वडूज पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

२९ - जानेवारी - २०२४

गुन्हा रजि. क्र.३८/२०२४ लोणी पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर