प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - जानेवारी - २०२४

गुन्हा रजि क्र.४६/२०२४ सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

१९ - जानेवारी - २०२४

नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशन गु र न १०८/२०२४ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम ७ अ प्रमाणे

२६ - जानेवारी - २०२४

पोलीस स्टेशन सेनगाव जि.हिंगोली गुन्हे नोंद क्रमांक 25/2024 कलम 7A भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988

२६ - जानेवारी - २०२४

तलासरी पोलिस स्टेशन ठाणे, गुन्हा नोंद क्रमांक ११/२०२४

२३ - जानेवारी - २०२४

अलंकार पोलिस स्टेशन, पुणे शहर, सीआर क्रमांक - 12/2024, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 7(अ), 12