प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

महाड पोलीस स्टेशन, रायगड गुन्हा 12/2024

०७ - फेब्रुवारी - २०२४

विष्णुनगर पोलीस स्टेशन, डोंबिवली, ठाणे शहर गुन्हा क्रमांक १५१/२०२४

०६ - फेब्रुवारी - २०२४

पोस्टे कुरखेडा , अप.क्र. १२/202२४, कलम ७, ७ (A ) भ्र.प्र.अधि. 1988

२९ - जानेवारी - २०२४

पोलीस स्टेशन पवनी, जिल्हा भंडारा अप.क्र. २७/२०२४ कलम ७,१२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा सन १९८८

०२ - फेब्रुवारी - २०२४

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 02 - 2024