प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१० - मार्च - २०२३

पो स्टे उरळ जि अकोला अप नं ९५/२०२३

२२ - मार्च - २०२३

पोलीस स्टेशन भोकर गुरन ९६/२०२३ कलम ७ भ्रष्टचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८

२१ - मार्च - २०२३

विश्रामबाग पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गुरन १८९/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७, ७ अ

०६ - फेब्रुवारी - २०२३

पोलीस ठाणे शिरूर Cr.No.19

०८ - फेब्रुवारी - २०२३

सिरसाळा पोलीस ठाणे