प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२६ - मार्च - २०२३

ठाणेनगर पोलिस स्टेशन गुन्हा दाखल क्रमांक ५०/२०२३

२४ - मार्च - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.८१/२०२३ पोलीस ठाणे परांडा ता.परांडा जि. उस्मानाबाद

२३ - मार्च - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.१२२/२०२३ पोलीस ठाणे आनंदनगर ता. जि. उस्मानाबाद

२५ - मार्च - २०२३

पोलीस स्टेशन उमरी गुरन ६७/२०२३ कलम ७ भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८

२५ - मार्च - २०२३

पोलीस स्टेशन भोकर गुरन १००/२०२३ कलम ७ भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८