प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२७ - जानेवारी - २०२३

पौड पोलीस ठाणे, पुणे ग्रामीण, सीआर क्रमांक - ४७/२०२३

२७ - जानेवारी - २०२३

वालचंदनगर पोलिस स्टेशन, पुणे ग्रामीण, सीआर क्रमांक - 52/2023

२१ - जानेवारी - २०२३

गुन्हा नोंदवही क्र. 26/2023 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988, पो.स्टे. पाथरी, जिल्हा परभणी

२५ - जानेवारी - २०२३

गुन्हा रजि. क्र.२९/२०२३ वैजापूर पोलीस ठाणे, औरंगाबाद ग्रामीण, जि.औरंगाबाद

२५ - जानेवारी - २०२३

दिनांक २५/०१/२०२३ रोजी ला. प्र. वि. नाशिक पथकाने केलेल्या सापळा कारवाईची प्रेस नोट