प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२२ - फेब्रुवारी - २०२३

आटपाडी पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न ६१/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

१० - फेब्रुवारी - २०२३

संजयनगर पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न २४/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

३१ - जानेवारी - २०२३

विश्रामबाग पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न ४४/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ अ, १२

२४ - जानेवारी - २०२३

महात्मा गांधी चौक पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न २०/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

०७ - डिसेंबर - २०२२

विटा पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न ५७१/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७, ७ अ