प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३० - ऑक्टोबर - २०२३

नंदुरबार युनिट प्रेस नोट

३० - ऑक्टोबर - २०२३

पो स्टे BiBi Dist Buldana अप नं 189/2023 कलम 7, 7A,12 भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम 1988

२७ - ऑक्टोबर - २०२३

पोलीस स्टेशन कुरुंदा सी-आर क्रमांक ३८५/२०२३, जि. हिंगोली भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 अन्वये 7 प्रेस नोट

२६ - ऑक्टोबर - २०२३

महात्मा फुले पोलीस स्टेशन, कल्याण

२६ - ऑक्टोबर - २०२३

पालघर पोलीस स्टेशन