प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२० - ऑक्टोबर - २०२२

पलूस पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न ३६१/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

१५ - ऑक्टोबर - २०२२

जत पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न ६०२/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७, ७ अ

१७ - सप्टेंबर - २०२२

कडेगाव पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न १९३/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

११ - ऑक्टोबर - २०२२

कडेगाव पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न २२२/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

१९ - सप्टेंबर - २०२२

इस्लामपूर पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गु र न ५७१/२०२२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७, १२