माहितीचा अधिकार

माहिती अधिकार कलम ४(१)(XVI) बाबतची माहिती इंग्रजी मध्ये.

माहिती अधिकार कलम ४(१)(XVI) बाबतची माहिती मराठी मध्ये

नागरिकांची सनद

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) बाबतची माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4(1)ख