माहितीचा अधिकार

१६ - मार्च - २०२२

माहिती अधिकार कलम ४(१)(XVI) बाबतची माहिती इंग्रजी मध्ये.

१६ - मार्च - २०२२

माहिती अधिकार कलम ४(१)(XVI) बाबतची माहिती मराठी मध्ये

Citizen's Charter

NOTE ON POINTS UNDER SECTION 4 (1) OF RTI ACT 2005

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4(1)ख