प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२१ - नोव्हेंबर - २०२३

नंदुरबार युनिट प्रेस नोट

०७ - नोव्हेंबर - २०२३

सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन, अमरावती शहर गुरन ५०८/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

२१ - नोव्हेंबर - २०२३

मिरज शहर पोलीस स्टेशन सांगली जिल्हा गुरन ३६९/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७

२१ - नोव्हेंबर - २०२३

दिनांक २१/११/२०२३ रोजी ला. प्र. वि. नाशिक पथकाने केलेल्या सापळा कारवाईची प्रेस नोट

२० - नोव्हेंबर - २०२३

तळोजा पोलिस स्टेशन नवी मुंबई