प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२७ - मार्च - २०२३

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 14 - 2023

२५ - मार्च - २०२३

पोलीस ठाणे औसा गु.र.न. 138-2023

२१ - मार्च - २०२३

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 12 - 2023

१६ - मार्च - २०२३

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 10 - 2023

२८ - फेब्रुवारी - २०२३

मुंबई ला. प्र. वि. गुन्हा रजि. क्र. 08 - 2023