प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२५ - नोव्हेंबर - २०२३

पोलीस स्टेशन नायगाव गु र नं १८९/२०२३ कलम ७ भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८

२३ - नोव्हेंबर - २०२३

शांती नगर पोलीस स्टेशन, भिवंडी 917/2023

२१ - नोव्हेंबर - २०२३

नवापूर पोलीस स्टेशन गुरनं ५८४/२०२३

२१ - नोव्हेंबर - २०२३

तळोजा पोलिस स्टेशन ठाणे, गुन्हा नोंद क्रमांक ३९३/२०२३

०७ - नोव्हेंबर - २०२३

सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन, अमरावती शहर गुरन ५०८/२०२३ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७