परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*


नवी मुंबई घटक

Anti Corruption Bureau,APMC Fruit Market ,Central Facility Bldg, Room No 505,Sector 19, Turbhe, Navi Mumbai.


दूरध्वनी क्रमांक
०२२२७८३३३४४, १०६४

फॅक्स क्रमांक
२७८३३४४
ई-मेल
dyspacbnavimumbai@mahapolice.gov.in

श्री.शिवराज जगदीश म्हेत्रे

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती अरुंधती जयेश येळवे

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष अरुण पाटील

पोलीस निरीक्षक