परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*


सिंधुदुर्ग घटक


दूरध्वनी क्रमांक
,

फॅक्स क्रमांक
ई-मेल

श्री. दिपक ज्ञा. कांबळे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. शिवाजी अण्णा पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. आसमा मकबूल मुल्ला

पोलीस निरीक्षक