परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

मुंबई परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Maharashtra, 6th Floor, Sir Pochkhanwala Road, Worli Police Camp, Worli, Mumbai 400 030.


दूरध्वनी क्रमांक
०२२२४९५२०५०, २४९२१२१२

फॅक्स क्रमांक
२४९२२६१८
ई-मेल
addlcpacbmumbai@mahapolice.gov.in

श्री. योगेश भालचंद्र वेळापुरे

सहायक पोलीस आयुक्त


श्रीमती सरिता सर्जेराव भोसले

सहायक पोलीस आयुक्त


श्री. नितीन प्रभाकर दळवी

सहायक पोलीस आयुक्त


श्रीमती. शैला कोरडे

सहायक पोलीस आयुक्त


श्रीमती मधू अरुण घोरपडे

सहायक पोलीस आयुक्त


श्री. राजेंद्र दत्ताराम सातपुते

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. संजय प्रधान

सहायक पोलीस आयुक्त


श्री.निलेश साळूंखे पाटील

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. सुनील रामचंद्र तेलुरे

सहायक पोलीस आयुक्त


श्री. सोपान सखाराम गोंधे

सहायक पोलीस आयुक्त


श्री. उमेश दादासाहेब पाटील

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. बजरंग विश्वनाथ चौगुले

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्रीमती प्रगती रावसाहेब अडसुरे

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. हर्षल दत्तात्रय चव्हाण

सहाय्यक पोलीस आयुक्त


श्री. मोहन दादू जगदाळे

पोलीस निरीक्षक


श्री. मंजितसिंग प्रतापसिंग चव्हाण

पोलीस निरीक्षक


श्री. रवींद्र गणपत बाबर

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती भारती कोंडीबा मोरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अविनाश नानासाहेब गायकवाड

पोलीस निरीक्षक


श्री. पंकज नामदेव शिंदे

पोलीस निरीक्षक


श्री. गणेश हिरासिंग पिंगुवाले

पोलीस निरीक्षक


श्री. गणेश बापू सूर्यवंशी

पोलीस निरीक्षक


श्री. मनोज हिंदुराव जिरगे

पोलीस निरीक्षक


श्री. इम्रान महंमद इनामदार

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष कमलाकर गुर्जर

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. विद्या नितीन जाधव

पोलीस निरीक्षक


श्री.तुषार रामचंद्र साळुंखे

पोलीस निरीक्षक