परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

मुख्यालय परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Maharashtra, 6th Floor, Sir Pochkhanwala Road, Worli Police Camp,Worli, Mumbai 400 030.


दूरध्वनी क्रमांक
२४९५४८२६, २४९२१२१२

फॅक्स क्रमांक
२४९२६८८७
ई-मेल
acbwebmail@mahapolice.gov.in

श्री. निकेत कौशिक (भापोसे),

(अतिरिक्त कार्यभार), महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.


श्री. निकेत कौशिक (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई


श्री. विश्वास नांगरे - पाटील (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.


श्री. डी. बी. पुजारी

विधी सल्लागार


श्री. मनोज नेर्लेकर

अपर पोलीस अधीक्षक, (मुख्यालय - १ ) (अतिरिक्त कार्यभार)


श्री. अविनाश विठोबा कानडे

अपर पोलीस अधीक्षक, (मुख्यालय - २ )


श्री. भागवत सोनावणे

अपर पोलीस अधीक्षक, (मुख्यालय - ३ )


श्री. सुधाकर सुरडकर

अपर पोलीस अधीक्षक, (मुख्यालय - ४ )


श्री. महेश भगवान बळवंतराव

पोलीस उप अधीक्षक (प्रशासन)


श्री. अभिजित अशोक शिंदे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. अजित बाळकृष्ण त्रिपुटे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री.योगेश गंगाधर ठाकूर

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. मनोहर नरसप्पा पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती धनश्री आनंदराव पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संतोष धनसिंग बर्गे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. नारायण विष्णु जाधव

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. पंडीत ह. रेजितवाड

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती. वैशाली उमेश गोरडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संदीप दौलत मोरे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. मच्छिन्द्र बाळसिंग जाधव

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती सोनाली रघुनाथ मुळीक

पोलीस निरीक्षक


श्री. विकास मारुती घनवट

पोलीस निरीक्षक


श्री. विजय रामनाथ डुंबरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सचिन सूर्यकांत मोरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. सुधीर बाबुराव निकम

पोलीस निरीक्षक


श्री. निशांत बाबासो धनवडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. केशव नाना दिंडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. किशोरकुमार मारुती खाडे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती सविता मारोतीराव कलटवाड

पोलीस निरीक्षक


श्री. विजयकुमार गोविंदराव कावळे

पोलीस निरीक्षक


श्री. मुदस्सर अब्दुलगणी पटेल

पोलीस निरीक्षक


श्री. विजय गजानन पवार

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष वामन भिसे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अमोल बबन भोसले

पोलीस निरीक्षक


श्री.प्रेम रामचंद्र वाघमारे

पोलीस निरीक्षक