परिक्षेत्र व घटक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

मुख्यालय परिक्षेत्र

Anti Corruption Bureau, Maharashtra, 6th Floor, Sir Pochkhanwala Road, Worli Police Camp,Worli, Mumbai 400 030.


दूरध्वनी क्रमांक
२४९५४८२६, २४९२१२१२

फॅक्स क्रमांक
२४९२६८८७
ई-मेल
acbwebmail@mahapolice.gov.in

श्री. निकेत कौशिक (भापोसे),

(अतिरिक्त कार्यभार), महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.


श्री. निकेत कौशिक (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई


श्री. विश्वास नांगरे - पाटील (भापोसे)

अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.


श्री. डी. बी. पुजारी

विधी सल्लागार


रिक्त

अपर पोलीस अधीक्षक ,(मुख्यालय )


श्री. मनोज नेर्लेकर

अपर पोलीस अधीक्षक, (मुख्यालय ) (अतिरिक्त कार्यभार)


श्री. संजय व्यंकटराव कुलकर्णी

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. मनोहर नरसप्पा पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. नितीन प्रभाकर दळवी

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती धनश्री आनंदराव पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती माधुरी चंद्रकांत भोसले

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. महेश भगवान बळवंतराव

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संतोष धनसिंग बर्गे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. नारायण विष्णु जाधव

पोलीस उप अधीक्षक


श्री.संदीप नाना पाटील

पोलीस उप अधीक्षक


श्रीमती. वैशाली उमेश गोरडे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. संदीप दौलत मोरे

पोलीस उप अधीक्षक


श्री. आदिनाथ बुधवंत

पोलिस उप अधीक्षक


श्री. विजयकुमार उदयभानु डोके

पोलीस उप अधीक्षक


रुपेश एकनाथ जाधव

पोलीस निरीक्षक


श्री. हर्षल तानाजी बाबर

पोलीस निरीक्षक


श्री. हरिदास महादेव डोळे

पोलीस निरीक्षक


श्री. विजय रामनाथ डुंबरे

पोलीस निरीक्षक


श्री. बलराम कृष्णांत बुरांडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. मुदस्सर अब्दुलगणी पटेल

पोलीस निरीक्षक


श्री. राजेश लक्ष्मण जागडे

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष अरुण पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्री. बापू माणिक साळुंखे

पोलीस निरीक्षक


श्री. शिरीष संतोष चौधरी

पोलीस निरीक्षक


श्री. नितीन नारायण पाटील

पोलीस निरीक्षक


श्री. संतोष वामन भिसे

पोलीस निरीक्षक


श्री. अमोल बबन भोसले

पोलीस निरीक्षक


श्री.प्रेम रामचंद्र वाघमारे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती राजश्री दत्तू शिंदे

पोलीस निरीक्षक


श्रीमती. अर्चना प्रताप तांबे

पोलीस निरीक्षक


श्री. रविंद्र भाऊ उतेकर

पोलीस निरीक्षक