प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१४ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन भिवापूर ग्रामीण ज़िल्हा नागपूर ६३९/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१३ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन भंडारा ७९२/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१३ - डिसेंबर - २०१९

कुळगाव पोलिस स्टेशन, बदलापूर, ठाणे ग्रामीण, गुन्हा नोंद क्र 201/2019

१३ - डिसेंबर - २०१९

महाड शहर पोलिस स्टेशन, रायगड गुन्हा नोंद क्र 144/2019

१२ - डिसेंबर - २०१९

भाऊसाहेब दौलत पवार, पोलीस शिपाई/२६६०, नेमणूक राहुरी पोलीस स्टेशन, जि.अहमदनगर यांना १००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.