प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१८ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन गोंदिया १४६/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

१९ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि. क्र.४२१/२०२० तोफखाना पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर

१८ - मार्च - २०२०

शिरूर पोलिस स्टेशन सी. आर. 145/2020

१८ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि क्र १३४/२०२०, पोलीस स्टेशन मोर्शी, अमरावती ग्रामीण

१२ - मार्च - २०२०

लोणावळा ग्रामीण पोलिस स्टेशन सी. आर. 107/2020