प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२७ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन मोहाडी ज़िल्हा भंडारा ६५५/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

२७ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन काटोल नागपूर ग्रामीण ९१३/१९ अन्वये अपसंपदेचा गुन्हा नोंद

३१ - डिसेंबर - २०१९

गुन्हा रजि क्र. 1004/2019 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

३१ - डिसेंबर - २०१९

दापोली पोलिस स्टेशन, रत्नागिरी

३१ - डिसेंबर - २०१९

ठाणे नगर पोलीस स्टेशन ठाणे शहर 371/2019