प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०९ - मार्च - २०२०

शिवाजीनगर पोलीस ठाणे, ठाणे शहर, गुन्हे नोंद क्रमांक 73/2020

०९ - मार्च - २०२०

पोलीस स्टेशन वजीराबाद जिल्हा नांदेड सी.आर न. 104/2020 क. 7 A भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988

०३ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 76/2020 शाहूपुरी पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

०४ - मार्च - २०२०

मिरज शहर पोलीस ठाणे गुन्हा नोंद क्रमांक ६३/२०२०

०४ - मार्च - २०२०

मिरज शहर पोलीस ठाणे गुन्हा नोंद क्रमांक ६३/२०२०