प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१२ - मार्च - २०२०

वर्तकनगर पोलीस ठाणे, ठाणे शहर, गुन्हI नोंद क्रमांक 88/2020

११ - मार्च - २०२०

अप नं १२१/२०२०,पोलीस स्टेशन बाळापुर,अकोला

१२ - मार्च - २०२०

सांगली सिटी गुन्हा रजिस्टर नंबर ९८./२०२०

०९ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि क्र. 203/2020 सातारा शहर पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा

०९ - मार्च - २०२०

गुन्हा रजि. क्र.५६८/२०२० कोतवाली पोलीस ठाणे, जि.अहमदनगर