प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२१ - जुलै - २०२०

आलोसे सुधीर विश्राम पवार, पोलीस हवालदार, ब .नं . 1325, नेमणुक म्हसरुळ पोलिस स्टेशन नाशिक शहर याना 2,000 /- रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबधक विभाग नाशिक पथकाने अटक केले बाबत

१८ - जुलै - २०२०

पोलीस स्टेशन गोंदिया नागपूर ग्रामीण २७७/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

१४ - जुलै - २०२०

पोलीस स्टेशन खापरखेडा नागपूर ग्रामीण ४४८/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

०८ - जुलै - २०२०

पोलीस स्टेशन अजनी नागपूर सिटी ३७१/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद

०८ - जुलै - २०२०

पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर नागपूर सिटी २५६/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद