प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

३१ - डिसेंबर - २०१९

रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाणे गु.र. नं 196/2019

२७ - डिसेंबर - २०१९

पोपट पंडीत रोकडे, पोलीस हवालदार/२०४, नेमणूक तोफखाना पोलीस स्टेशन, ज़िल्हा अहमदनगर यांना १०,००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

२६ - डिसेंबर - २०१९

अनिल अजिनाथ गिरीगोसावी, पोलीस हवालदार/१५३७, नेमणूक कोतवाली पोलीस स्टेशन, ज़िल्हा अहमदनगर यांना ५००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१९ - डिसेंबर - २०१९

गुन्हा रजि क्र २८७/२०१९ पोलीस स्टेशन चांदुर रेल्वे अमरावती ग्रामीण

२४ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन सदर नागपूर सिटी ५३६/१९ अन्वये गुन्हा नोंद