प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

१९ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन एमआयडीसी नागपूर सिटी ८५५ /१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१९ - डिसेंबर - २०१९

सीबीडी पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई गुन्हा नोंद क्र 221/२०१९

१९ - डिसेंबर - २०१९

रामचंद्र पांडुरंग वैद्य, पोलीस शिपाई/१०७८, नेमणूक पारनेर पोलीस स्टेशन, जि.अहमदनगर यांना ५०,००० रुपयांची लाच घेतांना पकडण्यात आले.

१८ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन सिरोंचा ज़िल्हा गडचिरोली १४२/१९ अन्वये गुन्हा नोंद

१८ - डिसेंबर - २०१९

पोलीस स्टेशन भद्रावती ज़िल्हा चंद्रपूर ७२९/१९ अन्वये गुन्हा नोंद