गैरप्रकार निरीक्षण

विभाग निवडा*
वर्ष निवडा*
वर्ष निवडा*

०१ - जानेवारी - २०१७

ग्राम विकास विभाग

०१ - जानेवारी - २०१४

महसूल विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

भूमि अभिलेख जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

नोंदणी विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

गॄह विभाग/पुलिस जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५