गैरप्रकार निरीक्षण

विभाग निवडा*
वर्ष निवडा*
वर्ष निवडा*

०१ - जानेवारी - २०१४

सहकार व पणन विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

पाटबंधारे विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

कृषी विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

सार्वजनिक बांधकाम विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५