गैरप्रकार निरीक्षण

विभाग निवडा*
वर्ष निवडा*
वर्ष निवडा*

०१ - जानेवारी - २०१४

प्रदुषण नियंत्रण मंडळ विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

पाणीपुरवठा विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

वक्फ बोर्ड विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५