गैरप्रकार निरीक्षण

विभाग निवडा*
वर्ष निवडा*
वर्ष निवडा*

०१ - जानेवारी - २०१४

ग्राम विकास विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

नगर विकास विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

शिक्षण विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

सार्वजनिक आरोग्य विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५