गैरप्रकार निरीक्षण

विभाग निवडा*
वर्ष निवडा*
वर्ष निवडा*

०१ - जानेवारी - २०१४

राज्य परिवहन महामंडळ विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

आदिवासी विकास विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

लेखा व कोषागार ( वित्त) विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

महिला व बाल विकास विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५