गैरप्रकार निरीक्षण

विभाग निवडा*
वर्ष निवडा*
वर्ष निवडा*

०१ - जानेवारी - २०१४

धर्मदाय आयुक्त विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

म्हाडा विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

माहात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

वजन व मापे विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५

०१ - जानेवारी - २०१४

बंदरे विभाग जानेवारी ते ऑगस्ट २0१४ व २0१५