प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

११ - फेब्रुवारी - २०१९

यातील लोकसेवक यांनी फिर्यादी यांच्या मामे भावावर प्रतिबंधक कारवाई न करता त्यांना मदत करण्याकरिता रुपये २५,००० रकमेची लाच स्वीकारल्याने मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल

११ - फेब्रुवारी - २०१९

ठाणे मर्फी आरटीओ कार्यालयाबाहेर दोन खासगी इसमांविरुद्ध लाचेची मागणी केल्यावरून गुन्हा दाखल

११ - फेब्रुवारी - २०१९

तहसीलदार कार्यालय कल्याण येथील तलाठी व लिपिकास लाच स्वीकारताना अटक

११ - फेब्रुवारी - २०१९

मर्फी ठाणे आर टी ओ कार्यालयाबाहेरील खाजगी इसमांना लाच स्वीकारताना अटक

११ - फेब्रुवारी - २०१९

ठाणे आर टी ओ कार्यालयाबाहेरील खाजगी इसमांना लाच स्वीकारताना अटक