प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२८ - मे - २०१९

एपीएमसी पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई गुन्हा नोंद क्र १२८/२०१९

२३ - मे - २०१९

बाजारपेठ पोलीस स्टेशन,ठाणे शहर गुन्हा नोंद क्र ११८/२०१९

२४ - मे - २०१९

पो. स्टे . अंबड गु.र .न. 203/२०१९ कलम ७ भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

२२ - मे - २०१९

पो. स्टे . कदिम गु.र .न. 200/२०१९ कलम ७,12 भष्ट्राचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (भष्ट्राचार प्रतिबंध संशोधन अधिनियम २०१८)

२२ - मे - २०१९

पोलीस स्टेशन भंडारा अप क्र ३६५/१९ अन्वये गुन्हा नोंद