प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०८ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन देगलुर जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 54/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

०८ - फेब्रुवारी - २०१९

मिरा भाईंदर महानगरपालिका नगररचना विभागामधील लिपिकास लाच स्वीकारताना अटक

०७ - फेब्रुवारी - २०१९

क्र १) राजेश्री राजाराम मल्लेवार वय ४४ वर्षे पद नायब तहसिलदार क्र २) तिलकचंद टिकराम बिसेन वय ५४ वर्षे पद नायब तहसिलदार दोन्ही तहसील कार्यालय गोंदिया यांच्याविरूद्ध १५०००/- लाचरक्कम स्वीकारतांना अटक

१४ - जानेवारी - २०१९

इस्पुर्ली पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं - ०३/२०१९

०७ - फेब्रुवारी - २०१९

क्र १) राजेश्री राजाराम मल्लेवार वय ४४ वर्षे पद नायब तहसिलदार क्र २) तिलकचंद टिकराम बिसेन वय ५४ वर्षे पद नायब तहसिलदार दोन्ही तहसील कार्यालय गोंदिया यांच्याविरूद्ध १५०००/- लाचरक्कम स्वीकारतांना अटक