प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

०२ - मे - २०१९

गुन्हा रजि क्र ५१२/२०१९ पोलीस ठाणे फ्रेजरपुरा अमरावती शहर

०१ - मे - २०१९

पोलीस स्टेशन वजिराबाद जिल्हा नांदेड गुन्हा रजिस्टर नंबर 147/2019 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध (दुरुस्ती) कायदा 2018

२५ - एप्रिल - २०१९

पोलीस स्टेशन सदर, नागपूर शहर येथे अप क्र. 183/2019 कलम 7 लाचलुचपत प्रतिबंध (संषोधन) अधिनियम 2018 अन्वये गुन्हा नोंद.

२५ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि क्र १५८/२०१९ पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली अमरावती शहर

२४ - एप्रिल - २०१९

गुन्हा रजि क्र १०१/२०१९ पोलीस ठाणे तळेगाव अमरावती ग्रामीण