प्रसिद्धी पत्रक

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२९ - जानेवारी - २०१९

ला. प्र. वि. मुंबई विभाग गु. र. क्र. ०७-२०१९ - आरोपीत लोकसेविका यांनी षासकिय सेवेत असतांना परिक्षण कालावधीत आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन भ्रश्ट मार्गाने ज्ञात उत्पन्ना पेक्षा अधिक अपसंपदा संपादीत केली.सदरची अपसंपदा संपादीत केली आहे हे माहिती असून देखील त्यांच्या मुलीने अपसंपदा जाणीवपूर्वक स्वतःच्या नांवे धारण करुन कब्ज्यात बाळगली व आरोपीत लोकसेविका यांना प्रोत्साहन देवून मदत केली म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई येथे गुन्हा नोंद.

२९ - जानेवारी - २०१९

संजय चिंतामनजी गायधने वय ४८ वर्षे पद पोलीस हवालदार पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर नागपूर सिटी यांच्याविरुध्द २००००/- रु लाच रक्कम स्वीकारल्याने गुन्हा दाखल

२५ - जानेवारी - २०१९

राजापूर पोलीस ठाणे गु. रजि .नं ०९/२०१९

२४ - जानेवारी - २०१९

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर सर्वसाधारण रुग्णालय, कांदिवली ( प ), मुंबई येथील सफाई कामगार आकाश आण्णा देशमुख याने फिर्यादी यांचे हर्नियाचे ऑपरेशन लवकरात लवकर करून देण्याकरिता मागणी केलेल्या रुपये ६००० रोख रकमेची लाच स्वीकारल्याने, मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल ....

२४ - जानेवारी - २०१९

कवठे महांकाळ पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नंबर १८.२०१९ ब्र्हष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ (सुधारित २०१८) चे कलाम ७ प्रमाणे पोलीस कॉन्स्टेबल प्रमोद मारुती रोडे बक्कळ नंबर १९९७ आणि सुनील मल्हारी घोडके पोलीस कॉन्स्टेबल बक्कळ नंबर २४४१ यांना १५००० रुपये लाच घेताना पकडले