प्रथम माहिती अहवाल (FIR)

परिक्षेत्र*
घटक कार्यालये*

२१ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस स्टेशन लोहा जि. नांदेड गुन्हा रजी. न.२९/२०१९ कलम ७(a) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम (संशोधन) २०१८

०५ - फेब्रुवारी - २०१९

पोलीस ठाणे उस्मानपूर जि. औरंगाबाद गु . र. न.21/2019 कलम ७ भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)

०२ - फेब्रुवारी - २०१९

गु.र .न. 27/२०१९ पो. स्टे मंठा जि जालना ७ भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)

१९ - फेब्रुवारी - २०१९

गु.र .न. 58/२०१९ पो. स्टे अंबड जि जालना ७,७अ, भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)

१३ - फेब्रुवारी - २०१९

गु.र .न. 49/२०१९ पो. स्टे अंबड जि जालना ७ भ्रष्टाचार अधिनियम सन १९८८ ( सुधारित अधिनियम २०१८)